photo GTO bis.jpg
photo Kikuchi.jpg

Rôle de Yoshito Kikuchi

G.T.O.Extrait audio
00:00 / 00:15